Mierniki poziomu dźwięku

Pracownia Akustyki oferuje usługę wzorcowania mierników poziomu dźwięku zgodnie z normą PN-EN 61672-3:2007, PN-EN 61672-3:2014, a także PN-EN 60651:2002/PN-EN 60804:2002miernik poziomu dźwięku SON-50

Odpowiedź miernika poziomu dźwięku na elektryczne sygnały pomiarowe wyznaczamy w zakresie od 0 dB do 140 dB dla zakresu częstotliwości 20 Hz do 20 kHz, odpowiedź miernika poziomu dźwięku na sygnał z kalibratora akustycznego w zakresie od 90 dB do 130 dB

Na indywidualne życzenie klienta wyznaczamy błędy liniowości miernika poziomu dźwięku wykraczające poza zakres odniesienia urządzenia

Wzorcujemy mierniki poziomu dźwięku:

– posiadające Zatwierdzenie Typu Głównego Urzędu Miar wydane na podstawie rozporządzeń do Ustawy Prawo o Miarach z dnia 11 maja 2001
– posiadające Zatwierdzenie Typu Głównego Urzędu Miar wydane na podstawie wcześniejszych wymagań, co do których producent zadeklarował zgodność z PN-EN 61672-1:2007 (2014)
– wprowadzone na teren RP po dniu 29 czerwca 2007 mierniki pochodzące z krajów Unii Europejskiej, Turcji lub wyprodukowane w państwie członkowskim EFTA (Norwegia, Szwajcaria, Lichtenstein i Islandia), co do których producent zadeklarował zgodność z PN-EN 61672-1:2007 (2014)
– inne mierniki zgodnie ze zleceniem klienta.

W wyniku wzorcowania poświadczamy zgodność z w/w normą lub tożsamymi wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku oraz szczegółowy zakres badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 105, poz. 717)

Wzorcujemy również mierniki posiadające zatwierdzenie typu GUM niespełniające w/w wymagań, według procedur opartych na nieaktualnych już normach PN-EN 60651 lub PN-EN 60804

COPYRIGHT 2014 - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Realizacja:

do góry